Contact

Contact

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Nienoord 5
1112 XE  Diemen

T 020 660 19 45
F 020 660 19 75
E info@eerebegraafplaatsbloemendaal.eu

Kijk ook onder Openingstijden om te lezen wanneer en hoe de Eerebegraafplaats toegankelijk is. Bij Herdenkingen vindt u informatie over de herdenkingen die jaarlijks op de Eerebegraafplaats plaatsvinden.

Colofon en copyrights
Deze website is gemaakt in opdracht van Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’. De teksten zijn, voor een deel verzorgd door de Taalwerkplaats, Amsterdam, met toestemming van de rechthebbenden gebaseerd op het boek De Eerebegraafplaats te Bloemendaal van Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij (Den Haag, 2005). Uit deze publicatie zijn, eveneens met toestemming van de rechthebbenden, de biografische notities van de slachtoffers overgenomen, evenals de meeste foto’s op deze website.

Copyright © 2018 Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’.